• ☎ +420 567 303 782 📱 739 121 448
  • sosmb@sosmb.cz
a

•Hlavní změny v MZ2021 podzim

1. NAVÝŠENÍ POČTU OPRAVNÝCH ZKOUŠEK U DIDAKTICKÝCH TESTŮ A PRAKTICKÝCH ZKOUŠEK
Všem osobám (první i opravné pokusy), přihlášeným k podzimnímu termínu maturitních zkoušek, se navyšuje
počet opravných zkoušek u didaktických testů a praktických zkoušek o jednu. Počet opravných zkoušek se každému
navyšuje pouze jednou (tzn. žáci, kteří byli přihlášeni v jarním zkušebním období, a tedy pokus navíc již získali,
nezískávají v rámci podzimního období další pokus navíc).
2. NAVÝŠENÝ ČASOVÝ LIMIT U DIDAKTICKÝCH TESTŮ PLATÍ I PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 85 minut, z cizího jazyka 110 minut, z toho 40 minut poslechová část
testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, test z matematiky trvá 135 minut.
3. SNÍŽENÁ HRANICE ÚSPĚŠNOSTI DIDAKTICKÉHO TESTU Z MATEMATIKY
Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, upravená Opatřením obecné povahy ze dne 7. 6. 2021,
jsou platná pro všechny didaktické testy konané ve školním roce 2020/2021. Snížená hranice úspěšnosti 27 % u testu
z matematiky je tedy platná i v rámci podzimního zkušebního období.

•Přihláška k podzimnímu termínu MZ2021

V případě neúspěšného pokusu bude možné se přihlásit k podzimnímu termínu MZ.
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 23. 7. 2021 (pátek).
Formulář editovatelné prázdné přihlášky k maturitní zkoušce je ke stažení: Přihláška k MZ. Zašleme také vyplněnou přihlášku z CERMATU k podzimnímu termínu na váš kontaktní e-mail, předpokládaný datum odeslání je 19. 7. 2021 (pondělí). Zde jsou již označené společné a profilové zkoušky, ke kterým se můžete přihlásit. Přihlášení k podzimnímu termínu MZ není povinné, na složení celé maturitní zkoušky máte 5 let od ukončení studia. Informujte prosím vaše třídní učitele, zda se k podzimnímu termínu budete přihlašovat či nikoli. Pokud se ke zkoušce v pozimním termínu přihlásíte, musíte se jí zúčastnit. Případnou neúčast na zkoušce (z vážného důvodu) musíte omluvit řediteli školy do 3 dnů od dané zkoušky (lékařským potvrzením apod.). Není to stejné jako u mimořádného termínu MZ, kdy nebyla povinnost omlouvat svou nepřítomnost.

Vytisknuté přihlášky vyplňte a podepište a vhoďte do schránky školy u hlavního vchodu.
Vyplněné a podepsané přihlášky můžete rovněž oskenovat a zaslat na e-mail odesílatele.
Případné dotazy řešte s třídními učiteli nebo e-mailem na kontakt:
vones@sosmb.cz nebo sosmb@sosmb.cz

Termín zaslání e-mailu s přihláškou bude uveden na webových stránkách školy.

•Výsledek didaktických testů v mimořádném termínu 

Výsledky didaktických testů, které proběhly 7. – 9. 7. 2021, zašleme e-mailem všem zúčastněným žákům 19. 7. 2021.

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ, na které zatrhne pole, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ, a uvede příslušnou kategorii a skupinu.